PTTK
Zarząd PTTK
Komisja rewizyjna
Podkomisja d/s szlaków Turystycznych
Statut

Koła i Kluby
Klub "Ogniwo"
Koło "Pancerniacy"
Klub "Szron"

Odznaki
Znam Ziemię Żagańską
Wzdłuż granic województwa lubuskiego

Kalendarium
Kalendarz Imprez - 2013
Aktualnie online
· Gości online: 15

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 5
· Najnowszy użytkownik: Marcin
Losowa Fotka
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Bezpieczne Szlaki
bezpieczne szlaki 2014
Powitanie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw.


Czytaj więcej
Regulamin Zarządu Oddziału PTTK Żagań
Regulamin
Zarządu Oddziału PTTK w Żaganiu


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin Wzorcowy Zarządu Oddziału opracowany zgodnie z art. 61 Statutu PTTK określa szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Oddziału i jego prezydium.

Rozdział II

Skład Zarządu i tryb jego pracy

§ 2

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.
2. Zarząd Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów sekretarza i skarbnika.
3. W skład Zarządu Oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału powołany przez zarząd oddziału, jeśli nie został wybrany przez Zjazd Oddziału.
4. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie Oddziału z funkcjami w Komisji Rewizyjnej
i Sądzie Koleżeńskim Oddziału.
5. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek oddziału PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
6. Kadencja Zarządu Oddziału trwa cztery lata, chyba że uchwałą Zjazdu Oddziału kadencja została skrócona.
7. Organem wewnętrznym Zarządu Oddziału może być prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością
w okresie między posiedzeniami zarządu w zakresie ustalonym przez zarząd oddziału, w tym m.in. zwołuje i przygotowuje posiedzenia zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.
8. Dla wykonania zadań, o których mowa w Regulaminie, Zarząd dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów poszczególnych członków
w lokalu oddziału.
9. Zarząd ma prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru, tj. dwóch osób.

§ 3

1. Nowo wybrany Zarząd Oddziału oraz zmiany w składzie Zarządu Oddziału w okresie kadencji podlegają wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców postanowieniem właściwego terytorialnie Sądu Rejonowego.
2. O wybranym składzie Zarządu Oddziału należy poinformować na piśmie właściwy organ nadzoru z mocy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.


§ 4

1. Zarząd Oddziału kieruje oddziałem w okresie pomiędzy zjazdami oddziału
i odpowiada za swoją działalność przed zjazdem oddziału i władzami naczelnymi PTTK.
2. Zarząd Oddziału posiada kompetencje i realizuje zadania określone w art. 60 Statutu PTTK oraz art. 24 Statutu Oddziału tj.:
2.1. wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK,
2.2. organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK dla członków i osób nie zrzeszonych w PTTK,
2.3. reprezentuje Oddział,
2.4. zwołuje Zjazd Oddziału zgodnie z postanowieniami Ordynacji Wyborczej stanowiącej Załącznik do Statutu PTTK,
2.5. powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
2.6. zarządza majątkiem oddziału i dysponuje jego funduszami, uchwala roczny budżet oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe,
2.7. może tworzyć jednostki gospodarcze oddziału,
2.8. podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia oddziału do jednostek regionalnych, o których mowa w art. 82 Statutu PTTK,
2.9. składa sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Głównemu i Zjazdowi Oddziału,
2.10. powołuje i odwołuje kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,
2.11. ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze,
2.12. może prowadzić szkolenie członków PTTK,
2.13. podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.
ponadto Zarząd Oddziału:
2.14. uchwala regulamin pracy Zarządu zawierający szczegółowe kompetencje
i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu.
2.15. podejmuje uchwały w sprawach przyjęcia w poczet członków PTTK oraz skreślenia z ewidencji członków,
2.16. wnioskuje do Zjazdu Oddziału o wystąpienie do Walnego Zjazdu PTTK
o nadanie Godności Członka Honorowego PTTK;
2.17. podejmuje decyzje w formie uchwał dotyczące umocowania do udzielania pełnomocnictw dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków innych członków Zarządu Oddziału poza prezesem, wiceprezesami i skarbnikiem
2.18. powiadamia Zarząd Główny PTTK o zamiarze zbycia mienia nieruchomego będącego własnością Oddziału lub pozostającego w jego użytkowaniu wieczystym;
2.19. zatwierdza regulamin i strukturę Biura Zarządu Oddziału; zatwierdza osoby na kierownicze stanowiska;
2.20. ustala okresowe tematyczne plany posiedzeń Zarządu Oddziału i jego prezydium;
2.21. powołuje oddziałowe komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb
i zainteresowań oraz uchwala regulaminy ich działania; w przypadkach uzasadnionych rozwiązuje komisje, rady i zespoły;
2.22. rozpatruje odwołania członków PTTK od decyzji zarządów kół i klubów;
2.23. uchwala regulaminy kół i klubów, wyraża zgodę na nadawanie kołom, klubom nazwy lub imienia patrona;
2.24. wyraża zgodę na uczestnictwo klubów w pracach innych stowarzyszeń
o pokrewnych celach i zakresie działalności;
2.25. wyraża zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej przez koła lub kluby oraz określa zasady prowadzenia tej działalności,
2.26. dokonuje okresowych ocen działalności komisji, rad i zespołów Zarządu Oddziału oraz kół i klubów;
2.27. uchyla uchwały walnych zebrań kół, klubów oraz uchwały ich zarządów lub zawiesza ich wykonanie w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału, uchwałami Walnego Zjazdu, Władz Naczelnych PTTK oraz władz Oddziału;
2.28. zawiesza zarządy kół lub klubów w przypadkach, o określonych w Statucie Oddziału;
3. Prezes Zarządu Oddziału zaznajamia Zarząd Oddziału z wystąpieniami komisji rewizyjnej oddziału i sądu koleżeńskiego oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

§ 5

1. Prezydium Zarządu Oddziału kieruje działalnością Oddziału między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału.
2. Do zakresu zadań Prezydium należy:
2.1. zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Zarządu,
2.2. przygotowywanie materiałów i dokumentów na posiedzenia Zarządu.,
(wpisać zakres zadań ustalony przez Zarząd Oddziału)
2.3. .............................................................................................................. ,
2.4. ..............................................................................................................
2.5. ............................................................................................................... .

§ 6

Zarząd Oddziału realizuje swoje zadania przez :
1. posiedzenia Zarządu i prezydium,
2. działalność członków Zarządu Oddziału w okresie między posiedzeniami,
3. biuro oddziału,
4. jednostki gospodarcze powołane przez Zarząd Oddziału.
5. powołane komisje, rady i zespołu
§ 7

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezydium a w oddziałach nie posiadających prezydium Prezes,
2. Posiedzenia prezydium Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia prezydium zwołuje prezes zarządu lub inny upoważniony przez niego członek prezydium,
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu lub prezydium Zarządu winno być przekazane listownie lub w wersji elektronicznej w terminie 7 dni przed posiedzeniem.
Do zawiadomienia należy dołączyć proponowany porządek obrad.
4. Uchwały i decyzje Zarządu i prezydium Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa lub osoby przewodniczącej posiedzeniu Zarządu.
5. Na żądanie zdanie odrębne członka Zarządu Oddziału umieszczane jest w protokole.
6. Głosowania są jawne, chyba, że Statut Oddziału stanowi inaczej. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego z członków Zarządu .
7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane
i ewidencjonowane. Protokoły z posiedzeń i podejmowane uchwały powinny być numerowane.

§ 8

1. Udział w posiedzeniach i pracach Zarządu oraz prezydium Zarządu Oddziału oraz realizacja przyjętych przez Zarząd zadań jest statutowym obowiązkiem jego członków.

2. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mają prawo brać udział z głosem doradczym:
2.1. prezes lub upoważniony przez niego członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
2.2. prezes Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego członek Sądu,
3. W posiedzeniach Zarządu poza osobami, o których mowa w ust.. 2 mogą także brać udział z głosem doradczym:
3.1. przewodniczący oddziałowych komisji, rad i zespołów,
3.2. osoby zaproszone, w tym Członkowie Honorowi PTTK oraz członkowie Władz Naczelnych.
4. Osoby wymienione w ust. 2 i 3 powinny być powiadomione o posiedzeniach Zarządu.
5. W posiedzeniach prezydium Zarządu Oddziału udział biorą jego członkowie. Mogą
w nich również uczestniczyć zaproszeni przez prezesa członkowie Zarządu Oddziału oraz inne osoby.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Zarządu Oddziału

§ 9

Członek Zarządu Oddziału ma obowiązek:

1. uczestniczyć w posiedzeniach i pracach Zarządu Oddziału,
2. współdziałać z kołami i klubami Oddziału oraz komisjami, radami i zespołami powołanymi przez Zarząd Oddziału,
3. uczestniczyć w przygotowaniu materiałów stanowiących przedmiot obrad Zarządu Oddziału i prezydium Zarządu Oddziału oraz w przygotowywaniu innych przedsięwzięć Oddziału,
4. informować Zarząd Oddziału o zauważonych nieprawidłowościach w działalności Oddziału,
5. sumiennie wywiązywać się z przyjętych na siebie zadań.

§ 10

Członek Zarządu Oddziału ma prawo:

1. wręczać wyróżnienia i odznaczenia nadane przez Zarząd Oddziału,
2. prowadzić konsultacje i otrzymywać informacje w kołach, klubach, komisjach, radach i zespołach powołanych przez Zarząd Oddziału oraz w jednostkach gospodarczych Oddziału,
3. zgłaszać propozycje i wnioski do planu pracy Zarządu Oddziału i prezydium Zarządu Oddziału,
4. zgłaszać interpelacje w interesujących go sprawach pod adresem Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału i Biura Oddziału. Odpowiedź na interpelacje winna być udzielona w możliwie krótkim czasie, nie później jednak niż na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału,
5. uczestniczyć w posiedzeniach oddziałowych komisji, rad i zespołów, w zebraniach kół i klubów oraz posiedzeniach ich zarządów,
6. przy realizacji zadań korzystać z delegacji służbowych, w ramach budżetu Oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV

Podział zadań pomiędzy członków Zarządu

§ 11

Do najważniejszych zadań członków Zarządu należy:

1. p r e z e s a:
1.1. kierowanie pracami Zarządu Oddziału i jego prezydium; reprezentowanie Oddziału wobec wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK, Zarządu Głównego PTTK oraz na zewnątrz,
1.2. składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Oddziału oraz udzielanie pełnomocnictw we współdziałaniu z drugim członkiem Zarządu,
1.3. przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Oddziału i prezydium Zarządu Oddziału,
1.4. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu Oddziału i prezydium Zarządu Oddziału w porozumieniu z odpowiedzialnym za daną dziedzinę działalności członkiem Zarządu Oddziału,
1.5. podpisywanie uchwał Zarządu Oddziału i prezydium Zarządu Oddziału,
1.6. reprezentowanie Zarządu Oddziału wobec Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego,
1.7. zaznajamianie Zarządu Oddziału lub jego prezydium z wystąpieniami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na jednym z najbliższych posiedzeń i ustosunkowywanie się do nich w terminie do 30 dni od daty posiedzenia,
1.8. zaznajamianie Zarządu Oddziału lub jego prezydium z działalnością Podkomisji ds. szlaków turystycznych;
2. w i c e p r e z e s ds. formalno-prawnych:
2.1. zastępowanie prezesa i wykonanie prac powierzonych przez Zarząd Oddziału,
w tym kierowanie określonymi dziedzinami działalności Oddziału,
2.2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz w zakresie ustalonym przez prezesa,
2.3. składanie oświadczeń w sprawie praw i obowiązków Oddziału oraz udzielanie pełnomocnictw we współdziałaniu z drugim członkiem Zarządu Oddziału,
2.4. nadzór nad działalnością Oddziału pod względem formalno-prawnym;
3. w i c e p r e z e s ds. programowych:
3.1 zastępowanie prezesa i wykonanie prac powierzonych przez Zarząd Oddziału,
w tym kierowanie określonymi dziedzinami działalności Oddziału,
3.2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz w zakresie ustalonym przez prezesa,
3.3. składanie oświadczeń w sprawie praw i obowiązków Oddziału oraz udzielanie pełnomocnictw we współdziałaniu z drugim członkiem Zarządu Oddziału,
3.4. prowadzenie rejestru imprez oddziału oraz przyjmowanie zgłoszeń z kół i klubów,
3.5. opracowywanie rocznego Planu Pracy Imprez i Wycieczek Oddziału;
4. s e k r e t a r z a:
4.1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz w zakresie ustalonym przez prezesa,
4.2. organizowanie i nadzór nad realizacją uchwał Zarządu Oddziału i prezydium Zarządu Oddziału,
4.3. przygotowywanie posiedzeń Zarządu Oddziału i prezydium Zarządu Oddziału,
4.4 kierowanie i nadzór nad pracą Biura Oddziału,
4.5 podpisywanie uchwał Zarządu Oddziału i prezydium Zarządu Oddziału,
4.6 .wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd Oddziału;
5. s k a r b n i k a:
5.1. organizowanie i nadzór nad działalnością finansową i gospodarczą Oddziału,
5.2. opracowywanie projektów budżetów oraz rocznych sprawozdań finansowych,
5.3. nadzór nad wykonywaniem budżetu Oddziału,
5.4.składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Oddziałów oraz udzielenie pełnomocnictw we współdziałaniu z drugim członkiem Zarządu,
5.5. reprezentowanie Oddziału wobec władz i instytucji w sprawach finansowych
i gospodarczych,
5.6. podpisywanie uchwał Zarządu Oddziału i prezydium Zarządu Oddziału w sprawach finansowych i gospodarczych
5.7. prowadzenie ewidencji członków: wpłat składek członkowskich oraz przynależności do koła/klubu macierzystego;


6. c z ł o n e k Z a r z ą d u O d d z i a ł u ds. odznak i odznaczeń
6.1. wykonywanie prac wynikających z uchwalonego przez Zarząd Oddziału podziału
zadań,
6.2. prowadzenie rejestru wyróżnień i odznaczeń członków i jednostek organizacyjnych,
6.3. prowadzenie rejestru odznak turystyki kwalifikowanej oraz odznak krajoznawczych;
7. c z ł o n e k Z a r z ą d u O d d z i a ł u ds. kadry programowej:
7.1. wykonywanie prac wynikających z uchwalonego przez Zarząd Oddziału podziału zadań,
7.2. prowadzenie Rejestru Uprawnień Kadry Programowej.

Rozdział V

Zarząd Oddziału a Zarząd Główny PTTK

§ 12

1. Uchwały Zarządu Oddziału mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Główny w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, ze Statutem PTTK lub
z uchwałami Władz Naczelnych PTTK.
2. Zarząd Oddziału może być zawieszony przez Zarząd Główny w przypadku:
2.1. zaniechania działalności,
2.2. rażącego lub uporczywego naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu PTTK,
2.3. naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,
2.4. działania na szkodę PTTK.
3. Uchwała Zarządu Głównego w sprawie zawieszenia Zarządu Oddziału może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu i komisji rewizyjnej, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
4. Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje tymczasowy zarząd, którego zadaniem jest:
4.1. usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie,
4.2. zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania nadzwyczajnego zjazdu oddziału celem dokonania wyboru nowego zarządu lub podjęcia uchwały
o rozwiązaniu oddziału.
5. Od uchwał Zarządu Głównego określonych w ust. 1 przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od zawiadomienia o uchwale.

Rozdział VI

Symbole i pieczęcie

§ 13

1. Zarząd Oddziału używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i sztandaru, których opis i wzór określony został w Art. 5 pkt 1 i 3 Statutu PTTK.
2. Zarząd Oddziału może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz wewnątrz :Zarząd Oddziału
z określeniem nazwy Oddziału.
3. Zarząd Oddziału używa pieczątki firmowej podłużnej tzw. nagłówkowej w kształcie prostokąta o następujące treści:

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE
ZARZĄD ODDZIAŁU w Żaganiu
68-100 Żagań PL. Klasztorny 1 tel. 68 377 35 27
e-mail: poczta@zagan.pttk.pl www.zagan.pttk.pl


4. Na lokalu będącym siedzibą władz Oddziału, bądź innym pomieszczeniu użytkowanym przez Oddział powinna znajdować się prostokątna tablica informacyjna w kolorze zielonym, zawierająca w lewym górnym rogu obowiązujący znak organizacyjny PTTK oraz napis białymi literami o treści jak przy pieczątce, o której mowa § 13 pkt. 3 niniejszego regulaminu.
5. Zarząd Oddziału może używać, zgodnie z obowiązującymi przepisami innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Niniejszy Regulamin Zarządu Oddziału PTTK w Żaganiu, uchwalony został przez Zarząd Oddziału uchwałą nr 04/2013 z dnia 22.10.2013 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Uchyla się dotychczasowy Regulamin Zarządu Oddziału uchwalony przez Zarząd Oddziału uchwałą nr 06/2011 z dnia 29.09.2011 r.
3. Interpretacja postanowień Regulaminu Zarządu Oddziału należy do Zarządu Oddziału PTTK.
Wybory w PTTK Żagań
Na najbliższą sobotę 23 marca br. Zarząd Oddziału PTTK w Żaganiu zwołał Zjazd Oddziału. W Zjeździe udział weźmie 23 delegatów reprezentujących poszczególne koła i kluby Oddziału PTTK Żagań.
ADRES

PTTK Oddział w Żaganiu
pl. Klasztorny 1
68-100 Żagań
Lubuskie
Telefon: 68 377 35 27

KRS: 0000043826
REGON: 970036350
NIP: 924-000-56-74
Konto
Bank Pekao SA
Oddział w Żaganiu
75124068561111001032589615


Poczta PTTK Żagań
Biuro Turystyczne

Biuro Turystyczne
otwarte dla interesantów
od poniedziałku
do piątku
w godzinach:
od 10:00 do 17:00

Plac Klasztorny 7
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Unknown column 'timeoffset' in 'field list'
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:38
Zachód słońca: 14:56

Dzień trwa:
8 Godzin 17 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:19