PTTK
Zarząd PTTK
Komisja rewizyjna
Podkomisja d/s szlaków Turystycznych
Statut

Koła i Kluby
Klub "Ogniwo"
Koło "Pancerniacy"
Klub "Szron"

Odznaki
Znam Ziemię Żagańską
Wzdłuż granic województwa lubuskiego

Kalendarium
Kalendarz Imprez - 2013
Aktualnie online
· Gości online: 13

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 5
· Najnowszy użytkownik: Marcin
Losowa Fotka
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Bezpieczne Szlaki
bezpieczne szlaki 2014
Nawigacja
Artykuły » PTTK Żagań » Koło Wojskowe PTTK Pancerniacy
Koło Wojskowe PTTK Pancerniacy
REGULAMIN
WOJSKOWEGO KOŁA PTTK
„PANCERNIACY”


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne organizacji Koła

§1
Regulamin Wojskowego Koła PTTK Pancerniacy, zwanego dalej Kołem, określa cele i zadania oraz zasady działania Koła PTTK, a także kompetencje i tryb pracy jego władz.

§2
1. Koło jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK w Żaganiu.
2. Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału PTTK w Żaganiu.
3. Koło może działać w zakładzie pracy, środowisku zawodowym, szkole, uczelni, w jednostce wojskowej, na określonym terenie w tym w osiedlu mieszkaniowym, a także w środowisku zainteresowań poszczególnymi dziedzinami działalności Towarzystwa.

§3
1. Koło powstaje za zgodą Zarządu Oddziału PTTK wyrażoną w formie uchwały, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji o chęci jego utworzenia, zgłoszonej przez co najmniej 10 członków zwyczajnych PTTK tego Oddziału.
2. Powstanie Koła w zakładzie pracy, szkole, uczelni, jednostce wojskowej, innej placówce lub instytucji winno być uzgodnione przez Zarząd Oddziału z ich odpowiednimi władzami upoważnionymi do wyrażenia zgody na działalność Koła na ich terenie.
3. Walne Zebranie (organizacyjne) Koła, zwołuje w porozumieniu z Zarządem Oddziału PTTK grupa 10-ciu członków zwyczajnych PTTK, która zgłosiła pisemną deklarację o chęci utworzenia Koła, zapraszając na nie także inne osoby zainteresowane działalnością powoływanej jednostki.
4. Porządek Walnego Zebrania (organizacyjnego) Koła powinien obejmować:
1) zagajenie, wybór prezydium i protokolanta,
2) zapoznanie uczestników zebrania z uchwałą Zarządu Oddziału PTTK wyrażającą zgodę na powołanie Koła, celami i zadaniami wynikającymi z przynależności Koła do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Oddziału PTTK,
3) stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Koła,
4) ustalenie celów i kierunków działania Koła oraz zadań na okres najbliższej kadencji,
5) podjęcie uchwały określającej okres trwania kadencji władz Koła oraz liczebność wybieranych władz Koła PTTK,
6) wybór Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Koła,
7) ukonstytuowanie się wybranych władz Koła PTTK,
8) inne sprawy organizacyjne (np. przyjęcie nazwy przez Koło, ustalenie dni dyżurów członków Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Koła).
5. Dokumentacja z Walnego Zebrania (organizacyjnego) Koła powinna być przekazana Zarządowi Oddziału PTTK, najpóźniej 14 dni od zebrania Koła, jako uzupełnienie do złożonej wcześniej, pisemnej deklaracji o chęci utworzenia Koła.

§4
Koło używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w Art. 5 pkt 1 Statutu PTTK.

§5
1. Koło może przybrać imię osoby zasłużonej dla Polski, regionu, turystyki i krajoznawstwa, nazwę związaną z upamiętnieniem faktu lub miejsca historycznego. Może też w swej nazwie używać dodatkowego oznaczenia o charakterze regionalnym lub środowiskowym a także numeru wynikającego z ewidencji kół i klubów PTTK prowadzonej przez Zarząd Oddziału PTTK.


2. Koło niezależnie od odznaki organizacyjnej PTTK, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu, może używać dodatkowych oznaczeń organizacyjnych jak proporzec, plakietka, znaczek itp.
3. Nazwa Koła, wzór dodatkowych oznaczeń organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Walnego Zebrania Koła.

§6
1. Koło może używać pieczęci firmowej podłużnej tzw. „nagłówkowej” w kształcie prostokąta o następujące treści:
Koło Wojskowe PTTK Pancerniacy
Oddziału PTTK w ŻAGANIU
68-100 Żagań ul. Żarska 50

2. Koło może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Koła. Na lokalu będącym siedzibą władz Koła, bądź innym pomieszczeniu użytkowanym przez Koło, powinien znajdować się prostokątny szyld lub wywieszka w kolorze zielonym, zawierająca w górnym lewym rogu znak organizacyjny PTTK oraz napis białymi literami o treści jak przy pieczęci, o której mowa w ust. 1, z pominięciem adresu i kodu, oraz innych dodatkowych informacji.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Koła

§7
Koło może realizować cele PTTK określone w Art. 7 i 8 Statutu PTTK za pomocą środków wymienionych w Art. 9 Statutu PTTK oraz w Statucie Oddziału PTTK w zakresie ustalonym Regulaminem Koła PTTK.
§8
1. Celem Koła jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej a w szczególności:
1) umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszenia się w PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszystkich form działalności Towarzystwa,
2) szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory wędrownictwa,
3) krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,
4) stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK wędrowanie i działalność krajoznawczą,
5) upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych członków PTTK,
6) ....................................................
7) ......................................................
(cele ustala Walne Zebranie Koła w porozumieniu z Zarządem Oddziału PTTK)
2. Poza celami realizowanymi przez Koło, których mowa w ust. 1, Koło za zgodą Zarządu Oddziału może pełnić dodatkowe funkcje Oddziałowej Komisji, Rady, Zespołu: ................................................... (o ile takie decyzje podjął Zarząd Oddziału wpisać nazwę Komisji, Rady, Zespołu)

§ 9
W Kole mogą być tworzone sekcje specjalistyczne w zakresie dyscyplin turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wg zainteresowań członków oraz zespoły dla wykonania zadań powierzonych przez Zarząd Koła a także Zarząd Oddziału PTTK.

ROZDZIAŁ III

Członkowie zwyczajni PTTK, ich prawa i obowiązki,
zrzeszanie się członków zwyczajnych PTTK w Kole

§10
Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
1) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
3) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.§11
1. Członkostwo zwyczajne PTTK powstaje przez złożenie w oddziale, w tym w formie elektronicznej, deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacanie składki członkowskiej i wpisowego.
2. Przyjęcie nowego członka PTTK do Oddziału odbywa się na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.
§12
Zarząd Koła może przyjmować członków zwyczajnych PTTK bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem w którym działa.
§13
Koło zrzesza członków zwyczajnych PTTK opłacających w nim roczną składkę członkowską PTTK oraz dodatkową składkę Koła o ile taka została uchwalona przez Walne Zebranie Koła.

§14
1. Członkostwo zwyczajne PTTK w Kole dokumentowane jest legitymacją członka PTTK z potwierdzeniem opłacenia składki członka zwyczajnego PTTK za dany rok.
2. Legitymacja członka zwyczajnego PTTK jest jedynym dokumentem identyfikującym przynależność do PTTK umożliwiającym korzystanie z rabatów handlowych PTTK.
3. Przynależność członka zwyczajnego PTTK do Koła dodatkowo może być dokumentowana według zasad ustalonych przez Zarząd Koła w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału w którym działa Koło.

§15
Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Koła-Klubu PTTK a także Oddziału PTTK, z zachowaniem ciągłości przynależności do PTTK.

§16
1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
3) brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny,
4) nosić odznakę organizacyjną PTTK.
2. Prawo o którym mowa w pkt 1. 1-4/, członek zwyczajny PTTK może realizować w różnych jednostkach organizacyjnych PTTK z wyjątkiem uprawnień określonych w pkt 1.1/ w odniesieniu do władz Oddziału. Prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału członek zwyczajny może realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie.
3. Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych w ust. 1 pkt 2-4/ oraz uprawnień określonych w ust. 1 pkt 1/ z uwzględnieniem przepisów ust. 4 - 6.
4. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5.
5. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Małoletnim członkom PTTK, zrzeszonym w Szkolnym Kole-Klubie Krajoznawczo-Turystycznym PTTK przysługuje prawo do udziału w głosowaniu na zebraniach oraz mogą oni wybierać i być wybierani do władz Koła-Klubu do którego należą.
7. Delegatami Szkolnego Koła-Klubu Krajoznawczo-Turystycznego na Zjazd Oddziału PTTK mogą być tylko pełnoletni członkowie a w przypadku ich braku - na Zjeździe Oddziału Szkolne Koło-Klub reprezentuje opiekun o ile jest członkiem PTTK. Posiada on wszystkie prawa przysługujące delegatowi.

§17
Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,
2) uczestniczyć w działalności PTTK,
3) reprezentować godnie imię turysty polskiego,
4) dbać o majątek PTTK,
5) regularnie opłacać składkę członkowską w swoim oddziale.

§18

Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny.

§ 19
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadkach:
1) śmierci członka,
2) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
3) zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące.
2. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
1) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
2) utraty praw publicznych z mocy wyroku sądu,
3) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.
3. W przypadku ustania członkostwa w trybie o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane powiadomienie.
4. Opłacenie zaległych i bieżącej składki w przypadku ustania członkostwa z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3), przywraca je wraz z zachowaniem ciągłości stażu członkowskiego.

ROZDZIAŁ IV

Władze Koła; ich kompetencje oraz organizacja pracy

§20
Władzami Koła są:
1) Walne Zebranie Koła,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna Koła.
§21
1. Władze Koła pochodzą z wyboru.
2. Nie można łączyć funkcji we władzach Koła wymienionych w § 20 pkt 2) i 3).
3. Zasady wyboru członków władz Koła oraz ich liczbę uchwala Walne Zebranie Koła. Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna Koła nie mogą liczyć mniej niż 3 osoby.
4. Wybory do Władz Koła odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
5. Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna Koła mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych.
6. Uchwały Władz Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania Koła. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 22
Kadencja Władz Koła trwa 4 lata.
§ 23
1. Walne Zebranie Koła jest najwyższą władzą Kole.
2. W Walnym Zebraniu Koła PTTK udział biorą:
z głosem decydującym - wszyscy członkowie zwyczajni PTTK zrzeszeni w Kole,
z głosem doradczym - członkowie honorowi PTTK; osoby zaproszone, w tym przedstawiciele władz PTTK.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Koła,
2) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków,
3) udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,
4) wybór Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Koła,
5) wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału - wg zasad określonych w ordynacji wyborczej uchwalony przez Zarząd Oddziału przy uwzględnieniu postanowień Art. 16 Statutu Wzorcowego Oddziału PTTK,
6) określenie zadań Koła na okres kadencji,
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Koła,
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Koła.
4. 1) Walne Zebranie Koła odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego zebrania Koła kadencja władz została skrócona.
2) Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku Obrad Zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.
3) Walne Zebranie Koła może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
4) Walne Zebranie Koła obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do glosowania.
5) Walne Zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
§ 24
1. Walne Zebranie Koła może być zwołane także w okresie trwania kadencje:
1) z inicjatywy Zarządu Koła,
2) na wniosek Zarządu Oddziału,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich członków Koła, Zarząd Koła podaje termin, miejsce, sprawy dla których zostaje zwołane oraz wnioskodawcę.
3. Do Walnego Zebrania Koła zwołanego w oparciu o ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
§ 25
1. Zarząd Koła kieruje działalnością Koła w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Koła oraz Zarządem Oddziału PTTK.
2. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła. Liczbę wybieranych Członków Zarządu Koła określa Walne Zebranie Koła swoją uchwałą.
3. Zarząd Koła wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów sekretarza i skarbnika.
4. W Zarządach liczących powyżej 10 osób, może być wybrane Prezydium Zarządu Klubu w liczbie określonej przez Walne Zebranie Koła. Wówczas w jego skład, poza osobami o których mowa w ust.3, wchodzą także wybrani w głosowaniu tajnym członkowie Prezydium.

§ 26
Prezydium kieruje działalnością Koła między posiedzeniami Zarządu Koła w zakresie ustalonym przez Zarząd Koła z wyjątkiem:
1) zwoływania Walnego Zebrania Koła,
2) uchwalania planów działania Koła oraz preliminarza budżetowego,
3) przyjmowania sprawozdań z działalności Koła oraz sprawozdań z realizacji preliminarza budżetowego.

§ 27
Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1) zwoływanie Walnych Zebrań Koła,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zjazdu Oddziału, władz nadrzędnych PTTK, Walnego Zebrania Koła oraz uchwał własnych,
3) uchwalanie rocznych planów działania oraz preliminarza budżetowego,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Koła w granicach preliminarza budżetowego i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału,
5) składanie sprawozdań z działalności Koła Zarządowi Oddziału oraz na Walnym Zebraniu Koła; przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
6) zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Koła oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK i na jednym z najbliższych posiedzeń i ustosunkowywanie się do nich w terminie 30 dni od daty posiedzenia,
7) przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK, wręczanie im w imieniu Zarządu Oddziału legitymacji członka PTTK prowadzenie kartoteki członków, przekazywanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału deklaracji członkowskich do Centralnej Kartoteki Członków prowadzonej przez ZG PTTK,
8) aktualizowanie ewidencji członków PTTK w oparciu o postanowienia Art. 16 ust. l pkt 2 Statutu PTTK,
9) organizowanie i ułatwianie członkom Koła uprawiania turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach; powoływanie sekcji specjalistycznych,
10) utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami zwyczajnymi PTTK, zrzeszonymi w Kole,
11) organizowanie podstawowego kształcenia członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych,
12) propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami; szerzenie kultury uprawiania turystyki,
13) zapewnienie członkom PTTK możliwie najlepszego przepływu informacji o działalności Koła, macierzystego Oddziału PTTK oraz Towarzystwa jako całości; informowanie o możliwościach korzystania z rabatów handlowych PTTK,
14) współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Kole przy realizacji celów i zadań Koła,
15) występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy Koła PTTK w ramach obowiązującego „Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK”;
16) prowadzenie dokumentacji pracy Koła,
17) prowadzenie dokumentacji finansowej Koła zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału.§ 28
1. Zebrania Zarządu Koła powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku a posiedzenia Prezydium w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 10 razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu Koła oraz posiedzenia Prezydium są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane i ewidencjonowane.
§ 29
Udział w zebraniach i pracach Zarządu Koła oraz jego Prezydium jest statutowym obowiązkiem członków Zarządu.
§30
1. Dla wykonania zadań, Zarząd Koła PTTK dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów członków Zarządu Koła w pomieszczeniu wykorzystywanym do bieżącej działalności Koła.
2. Do najważniejszych zadań należy:
1) prezesa:
 reprezentowanie Koła wobec władz PTTK i na zewnątrz,
 reprezentowanie Koła wobec Komisji Rewizyjnej Koła,
 kierowanie działalnością Zarządu Koła; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał,
 ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Koła ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania więzi między organizacyjnej i z członkami zrzeszonymi w Kole,
 zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Zarządu i jego Prezydium, ustalanie tematyki posiedzeń i terminów ich odbywania,
 podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i jego Prezydium,
 podpisywanie uchwał Zarządu Koła oraz uchwał Prezydium.
2) wiceprezesa (wiceprezesów):
 zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd (np. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej; blokiem spraw dotyczących krajoznawstwa; sprawami organizacyjnymi i członkowskimi; organizacją szkolenia podstawowego członków, przepływem informacji itp.),
 przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu i Prezydium w dziedzinach powierzonych przez Zarząd,
 reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
3) skarbnika:
 nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem Koła,
 reprezentowanie Koła wobec władz PTTK i na zewnątrz w sprawach finansowych,
 opracowywanie preliminarzy budżetowych Koła oraz sprawozdań z ich wykonania,
 podpisywanie uchwał Zarządu i jego Prezydium w sprawach finansowych i majątkowych,
 zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału;
 współdziałanie z Sekretarzem Oddziału w zakresie wydawania legitymacji członka PTTK - jednocześnie karty rabatowej PTTK;
 analizowanie stanu członków w oparciu o postanowienia § 19 niniejszego regulaminu,
 prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych,
 regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preliminarzem,
 podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,
 nadzorowanie zabezpieczenia majątku Koła i majątku obcego powierzonego Kołu.
4) sekretarza:
 reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 przygotowywanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium; współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu,
 protokołowanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; nadzorowanie przy współudziale Prezesa nad ich realizacją,
 przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wraz z prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej,
 prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Koła i jej aktualizowanie; przygotowywanie do wręczania legitymacji członka PTTK,
 prowadzenie korespondencji z członkami Koła PTTK,
 prowadzenie dokumentacji działalności Koła,
 prowadzenie sprawozdawczości Koła i terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału.§ 31
1. Szkolne Koło-Klub Krajoznawczo-Turystyczny niezależnie od statutowych władz Koła-Klubu ma swego opiekuna, którym może być nauczyciel danej szkoły lub inny członek kadry programowej PTTK uzgodniony z Zarządem Oddziału.
2. Zadaniem opiekuna jest udzielanie Szkolnemu Kołu-Klubowi pomocy w działalności oraz reprezentowanie go przed radą pedagogiczną, zespołem wychowawców, dyrektorem szkoły jak również pomoc w realizacji zadań Koła-Klubu i reprezentowanie tej jednostki wobec Zarządu Oddziału PTTK innych Władz PTTK.
§ 32
Uchwały Walnego Zebrania Koła oraz uchwały ich Zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarządu Oddziału w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału.

§ 33
1. Zarząd Koła może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadku:
1) zaniechania działalności,
2) rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał Władz PTTK,
3) naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,
4) działania na szkodę PTTK.
2. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Koła może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Zawieszenie Zarządu Szkolnego Koła-Klubu Krajoznawczo-Turystycznego powinno nastąpić w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
3. W przypadku zawieszenia Zarządu Koła, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Koła, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego Zebrania Koła, celem wyboru nowego Zarządu.

Komisja Rewizyjna Koła PTTK

§ 34
1. Komisja Rewizyjna Koła jest społecznym organem kontrolującym działalność Koła PTTK, wybranym w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Koła w składzie 3-7 członków.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy m. innymi:
1) kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Koła,
2) dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Koła oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,
3) zatwierdzanie własnych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Koła oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Koła.
3. Komisja Rewizyjna Koła działa w/g zasad określonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

ROZDZIAŁ V

Majątek, fundusze i działalność gospodarcza Koła PTTK

§ 35
1. Koło realizuje swoje zadania głównie w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
1) części składek członkowskich PTTK,
2) wpisowego do PTTK,
3) dodatkowych składek, o których mowa w ust. 2,
4) dotacji, darowizn i innych świadczeń.
2. Koło może ustanowić i pobierać niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność Koła.
Wysokość tych składek uchwala Walne Zebranie Koła, które może upoważnić do tego także Zarząd Koła.
3. Przekazywanie przez podmioty zewnętrzne dotacji, darowizn i innych świadczeń na działalność Koła powinno odbywać się za pośrednictwem Zarządu Oddziału.
4. 1) Koło może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową po uzyskaniu zezwolenia Zarządu Oddziału i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych;
2) Koło składając wniosek do Zarządu Oddziału o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej musi wskazać formę działalności gospodarczej zgodną z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) w ramach działalności gospodarczej oddziału zarejestrowanej w KRS;
3) Za działalność gospodarczą Koła odpowiada Zarząd Oddziału. Działalność gospodarcza Koła musi się mieścić w ramach działalności gospodarczej Oddziału zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda nowa forma działalności gospodarczej, która wykracza poza wykaz posiadany przez Oddział, musi przejść pełną procedurę wpisu do KRS;

§ 36
1. Zarządzanie funduszami i majątkiem Koła oraz funduszami i majątkiem powierzonym Koła winno odbywać się zgodne z zasadami gospodarności oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Zarządu Oddziału.
2. Wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością Koła winny być ujęte w całości ewidencji Koła, a także w ewidencji finansowej Oddziału.
3. Majątek Koła jest majątkiem Oddziału i w przypadku rozwiązania Koła przechodzi na rzecz Oddziału. O jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału (z wyjątkiem przypadków o których mowa w ust.4).
4. Majątek przekazany w użytkowanie Kołu w przypadku rozwiązania Koła, stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.
5. W przypadku wydzielenia się Koła w samodzielny Oddział lub przejścia do innego Oddziału, jego majątek zostaje przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie Koła PTTK.

§ 37
1. Rozwiązanie Koła, uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:
1) zaniechania działalności,
2) spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem Koło przez okres 1 roku,
3) wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Koła większością 2/3 głosy, przy obecności co najmniej 2/3 członków PTTK uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Szkolnego Koła-Klubu Krajoznawczo-Turystycznego powinno być uzgodnione z dyrektorem szkoły.
§ 38
1. W przypadku rozwiązania Koła uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek Walnego Zebrania Koła, likwidatorem Koła są członkowie jego Zarządu.
2. W przypadku rozwiązania Koła uchwałą Zarządu Oddziału, w przypadkach wymienionych w § 37 pkt 1/ i 2/, likwidację aktywów i pasywów Koła przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.
3. Koszty likwidacji Koła pokrywa się z majątku Klubu PTTK a w przypadku jego braku likwidator przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału PTTK.

§ 39
1. Niniejszy Regulamin Koła PTTK uchwalony został przez Zarząd Oddziału PTTK uchwałą nr 07/2014 z dnia 23.04.2014 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Interpretacja postanowień Regulaminu Koła PTTK należy do Zarządu Oddziału PTTK.
3. Uchyla się Regulamin Koła PTTK uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK uchwałą nr 04/2011 z dnia 29.09.2011 r.