PTTK
Zarząd PTTK
Komisja rewizyjna
Podkomisja d/s szlaków Turystycznych
Statut

Koła i Kluby
Klub "Ogniwo"
Koło "Pancerniacy"
Klub "Szron"

Odznaki
Znam Ziemię Żagańską
Wzdłuż granic województwa lubuskiego

Kalendarium
Kalendarz Imprez - 2013
Aktualnie online
· Gości online: 27

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 5
· Najnowszy użytkownik: Marcin
Losowa Fotka
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Bezpieczne Szlaki
bezpieczne szlaki 2014
Nawigacja
Artykuły » PTTK Żagań » Klub Szron
Klub Szron
REGULAMIN
KLUBU WODNEGO
PTTK „SZRON”


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne organizacji Klubu

§1
Regulamin Klubu Wodnego PTTK Szron, zwanego dalej Klubem, określa cele i zadania oraz zasady działania Klubu PTTK, a także kompetencje i tryb pracy jego władz.

§2
1. Klub jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK w Żaganiu.
2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału PTTK w Żaganiu.
3. Klub może działać w zakładzie pracy, środowisku zawodowym, szkole, uczelni, w jednostce wojskowej, na określonym terenie w tym w osiedlu mieszkaniowym, a także w środowisku zainteresowań poszczególnymi dziedzinami działalności Towarzystwa.

§3
1. Klub powstaje za zgodą Zarządu Oddziału PTTK wyrażoną w formie uchwały, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji o chęci jego utworzenia, zgłoszonej przez co najmniej 10 członków zwyczajnych PTTK tego Oddziału.
2. Powstanie Klubu w zakładzie pracy, szkole, uczelni, jednostce wojskowej, innej placówce lub instytucji winno być uzgodnione przez Zarząd Oddziału z ich odpowiednimi władzami upoważnionymi do wyrażenia zgody na działalność Klubu na ich terenie.
3. Walne Zebranie (organizacyjne) Klubu, zwołuje w porozumieniu z Zarządem Oddziału PTTK grupa 10-ciu członków zwyczajnych PTTK, która zgłosiła pisemną deklarację o chęci utworzenia Klubu, zapraszając na nie także inne osoby zainteresowane działalnością powoływanej jednostki.
4. Porządek Walnego Zebrania (organizacyjnego) Klubu powinien obejmować:
1) zagajenie, wybór prezydium i protokolanta,
2) zapoznanie uczestników zebrania z uchwałą Zarządu Oddziału PTTK wyrażającą zgodę na powołanie Klubu, celami i zadaniami wynikającymi z przynależności Klubu do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Oddziału PTTK,
3) stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Klubu,
4) ustalenie celów i kierunków działania Klubu oraz zadań na okres najbliższej kadencji,
5) podjęcie uchwały określającej okres trwania kadencji władz Klubu oraz liczebność wybieranych władz Klubu PTTK,
6) wybór Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu,
7) ukonstytuowanie się wybranych władz Klubu PTTK,
8) inne sprawy organizacyjne (np. przyjęcie nazwy przez Klub, ustalenie dni dyżurów członków Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu).
5. Dokumentacja z Walnego Zebrania (organizacyjnego) Klubu powinna być przekazana Zarządowi Oddziału PTTK, najpóźniej 14 dni od zebrania Klubu, jako uzupełnienie do złożonej wcześniej, pisemnej deklaracji o chęci utworzenia Klubu.

§4
Klub używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w Art. 5 pkt 1 Statutu PTTK.

§5
1. Klub może przybrać imię osoby zasłużonej dla Polski, regionu, turystyki i krajoznawstwa, nazwę związaną z upamiętnieniem faktu lub miejsca historycznego. Może też w swej nazwie używać dodatkowego oznaczenia o charakterze regionalnym lub środowiskowym a także numeru wynikającego z ewidencji kół i klubów PTTK prowadzonej przez Zarząd Oddziału PTTK.


2. Klub niezależnie od odznaki organizacyjnej PTTK, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu, może używać dodatkowych oznaczeń organizacyjnych jak proporzec, plakietka, znaczek itp.
3. Nazwa Klubu, wzór dodatkowych oznaczeń organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Walnego Zebrania Klubu.

§6
1. Klub może używać pieczęci firmowej podłużnej tzw. „nagłówkowej” w kształcie prostokąta o następujące treści:
Klub Wodny PTTK Szron
Oddziału PTTK w ŻAGANIU
68-100 Żagań ul. …………………

2. Klub może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Klubu. Na lokalu będącym siedzibą władz Klubu, bądź innym pomieszczeniu użytkowanym przez Klub, powinien znajdować się prostokątny szyld lub wywieszka w kolorze zielonym, zawierająca w górnym lewym rogu znak organizacyjny PTTK oraz napis białymi literami o treści jak przy pieczęci, o której mowa w ust. 1, z pominięciem adresu i kodu, oraz innych dodatkowych informacji.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Klubu

§7
Klub może realizować cele PTTK określone w Art. 7 i 8 Statutu PTTK za pomocą środków wymienionych w Art. 9 Statutu PTTK oraz w Statucie Oddziału PTTK w zakresie ustalonym Regulaminem Klubu PTTK.
§8
1. Celem Klubu jest organizowanie i prowadzone specjalistycznej działalności w określonej dziedzinie lub środowisku a w szczególności:
1) umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszenie się w PTTK oraz podnoszenia ich kwalifikacji w dziedzinie specjalizującej się przez Klub a także umożliwianie korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form działalności Towarzystwa,
2) rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej,
3) upowszechnianie i stwarzanie warunków do zdobywania odznak turystycznych w wybranej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej lub krajoznawstwa,
4) reprezentowanie wobec władz PTTK interesów turystów w dziedzinie działalności, w której specjalizuje się klub,
5) ……………………………………………………..

2. Poza celami, o których mowa w ust. 1 Klub za zgodą Zarządu Oddziału PTTK może pełnić dodatkowo funkcje Oddziałowej Komisji, Rady, Zespołu: ..................................... (o ile takie decyzje podjął Zarząd Oddziału)
3. Klub może także za zgodą Zarządu Oddziału uczestniczyć w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i zakresie działalności.


§ 9
W Klubie mogą być tworzone sekcje specjalistyczne w zakresie dyscyplin turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wg zainteresowań członków oraz zespoły dla wykonania zadań powierzonych przez Zarząd Klubu a także Zarząd Oddziału PTTK.

ROZDZIAŁ III

Członkowie zwyczajni PTTK, ich prawa i obowiązki,
zrzeszanie się członków zwyczajnych PTTK w Klubie

§10
Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
1) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
3) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.


§11
1. Członkostwo zwyczajne PTTK powstaje przez złożenie w oddziale, w tym w formie elektronicznej, deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacanie składki członkowskiej i wpisowego.
2. Przyjęcie nowego członka PTTK do Oddziału odbywa się na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.
§12
Zarząd Klubu może przyjmować członków zwyczajnych PTTK bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem w którym działa.
§13
Klub zrzesza członków zwyczajnych PTTK opłacających w nim roczną składkę członkowską PTTK oraz dodatkową składkę Klubu o ile taka została uchwalona przez Walne Zebranie Klubu.

§14
1. Członkostwo zwyczajne PTTK w Klubie dokumentowane jest legitymacją członka PTTK z potwierdzeniem opłacenia składki członka zwyczajnego PTTK za dany rok.
2. Legitymacja członka zwyczajnego PTTK jest jedynym dokumentem identyfikującym przynależność do PTTK umożliwiającym korzystanie z rabatów handlowych PTTK.
3. Przynależność członka zwyczajnego PTTK do Klubu dodatkowo może być dokumentowana według zasad ustalonych przez Zarząd Klubu w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału w którym działa Klub.

§15
Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Koła-Klubu PTTK a także Oddziału PTTK, z zachowaniem ciągłości przynależności do PTTK.

§16
1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
3) brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny,
4) nosić odznakę organizacyjną PTTK.
2. Prawo o którym mowa w pkt 1. 1-4/, członek zwyczajny PTTK może realizować w różnych jednostkach organizacyjnych PTTK z wyjątkiem uprawnień określonych w pkt 1.1/ w odniesieniu do władz Oddziału. Prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału, jednostek organizacyjnych Oddziału oraz na delegata na regionalną konferencję oddziałów, członek zwyczajny może realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie.
3. Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych w ust. 1 pkt 2-4/ oraz uprawnień określonych w ust. 1 pkt 1/ z uwzględnieniem przepisów ust. 4 - 6.
4. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5.
5. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Małoletnim członkom PTTK, zrzeszonym w Szkolnym Kole-Klubie Krajoznawczo-Turystycznym PTTK przysługuje prawo do udziału w głosowaniu na zebraniach oraz mogą oni wybierać i być wybierani do władz Koła-Klubu do którego należą.
7. Delegatami Szkolnego Koła-Klubu Krajoznawczo-Turystycznego na Zjazd Oddziału PTTK mogą być tylko pełnoletni członkowie a w przypadku ich braku - na Zjeździe Oddziału Szkolne Koło-Klub reprezentuje opiekun o ile jest członkiem PTTK. Posiada on wszystkie prawa przysługujące delegatowi.

§17
Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,
2) uczestniczyć w działalności PTTK,
3) reprezentować godnie imię turysty polskiego,
4) dbać o majątek PTTK,
5) regularnie opłacać składkę członkowską w swoim oddziale.

§18

Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny.

§ 19
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadkach:
1) śmierci członka,
2) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
3) zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące.
2. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
1) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
2) utraty praw publicznych z mocy wyroku sądu,
3) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.
3. W przypadku ustania członkostwa w trybie o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane powiadomienie.
4. Opłacenie zaległych i bieżącej składki w przypadku ustania członkostwa z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3), przywraca je wraz z zachowaniem ciągłości stażu członkowskiego.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu; ich kompetencje oraz organizacja pracy

§20
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna Klubu.
§21
1. Władze Klubu pochodzą z wyboru.
2. Nie można łączyć funkcji we władzach Klubu wymienionych w § 20 pkt 2) i 3).
3. Zasady wyboru członków władz Klubu oraz ich liczbę uchwala Walne Zebranie Klubu. Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna Klubu nie mogą liczyć mniej niż 3 osoby.
4. Wybory do Władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
5. Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych.
6. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania Klubu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 22
Kadencja Władz Klubu trwa 4 lata.
§ 23
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Klubu PTTK udział biorą:
z głosem decydującym - wszyscy członkowie zwyczajni PTTK zrzeszeni w Klubie,
z głosem doradczym - członkowie honorowi PTTK; osoby zaproszone, w tym przedstawiciele władz PTTK.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej lubu,
2) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków,
3) udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
4) wybór Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu,
5) wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału - wg zasad określonych w ordynacji wyborczej uchwalony przez Zarząd Oddziału przy uwzględnieniu postanowień Art. 19 Statutu Oddziału PTTK,
6) określenie zadań Klubu na okres kadencji,
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu,
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.
4. 1) Walne Zebranie Klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego zebrania Klubu kadencja władz została skrócona.
2) Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku Obrad Zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.
3) Walne Zebranie Klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
4) Walne Zebranie Klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do glosowania.
5) Walne Zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
§ 24
1. Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencje:
1) z inicjatywy Zarządu Klubu,
2) na wniosek Zarządu Oddziału,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich członków Klubu, Zarząd Klubu podaje termin, miejsce, sprawy dla których zostaje zwołane oraz wnioskodawcę.
3. Do Walnego Zebrania Klubu zwołanego w oparciu o ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
§ 25
1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem Oddziału PTTK.
2. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę wybieranych Członków Zarządu Klubu określa Walne Zebranie Klubu swoją uchwałą.
3. Zarząd Klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów sekretarza i skarbnika.
4. W Zarządach liczących powyżej 10 osób, może być wybrane Prezydium Zarządu Klubu w liczbie określonej przez Walne Zebranie Klubu. Wówczas w jego skład, poza osobami o których mowa w ust.3, wchodzą także wybrani w głosowaniu tajnym członkowie Prezydium.

§ 26
Prezydium kieruje działalnością Klubu między posiedzeniami Zarządu Klubu w zakresie ustalonym przez Zarząd Klubu z wyjątkiem:
1) zwoływania Walnego Zebrania Klubu,
2) uchwalania planów działania Klubu oraz preliminarza budżetowego,
3) przyjmowania sprawozdań z działalności Klubu oraz sprawozdań z realizacji preliminarza budżetowego.

§ 27
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1) zwoływanie Walnych Zebrań Klubu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zjazdu Oddziału, władz nadrzędnych PTTK, Walnego Zebrania Klubu oraz uchwał własnych,
3) uchwalanie rocznych planów działania oraz preliminarza budżetowego,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w granicach preliminarza budżetowego i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału,
5) składanie sprawozdań z działalności Klubu Zarządowi Oddziału oraz na Walnym Zebraniu Klubu; przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
6) zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK i na jednym z najbliższych posiedzeń i ustosunkowywanie się do nich w terminie 30 dni od daty posiedzenia,
7) przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK, wręczanie im w imieniu Zarządu Oddziału legitymacji członka PTTK prowadzenie kartoteki członków, przekazywanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału deklaracji członkowskich do Centralnej Kartoteki Członków prowadzonej przez ZG PTTK,
8) aktualizowanie ewidencji członków PTTK w oparciu o postanowienia Art. 16 ust. l pkt 2 Statutu PTTK,
9) organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach; powoływanie sekcji specjalistycznych,
10) utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami zwyczajnymi PTTK, zrzeszonymi w Klubie,
11) organizowanie podstawowego kształcenia członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych,
12) propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami; szerzenie kultury uprawiania turystyki,
13) zapewnienie członkom PTTK możliwie najlepszego przepływu informacji o działalności Klubu, macierzystego Oddziału PTTK oraz Towarzystwa jako całości; informowanie o możliwościach korzystania z rabatów handlowych PTTK,
14) współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Klubie przy realizacji celów i zadań Klubu,
15) występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy Klubu PTTK w ramach obowiązującego „Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK”;
16) prowadzenie dokumentacji pracy Klubu,
17) prowadzenie dokumentacji finansowej Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału.

§ 28
1. Zebrania Zarządu Klubu powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku a posiedzenia Prezydium w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 10 razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu Klubu oraz posiedzenia Prezydium są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane i ewidencjonowane.
§ 29
Udział w zebraniach i pracach Zarządu Klubu oraz jego Prezydium jest statutowym obowiązkiem członków Zarządu.
§30
1. Dla wykonania zadań, Zarząd Klubu PTTK dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów członków Zarządu Klubu w pomieszczeniu wykorzystywanym do bieżącej działalności Klubu.
2. Do najważniejszych zadań należy:
1) prezesa:
 reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK i na zewnątrz,
 reprezentowanie Klubu wobec Komisji Rewizyjnej Klubu,
 kierowanie działalnością Zarządu Klubu; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał,
 ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Klubu ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania więzi między organizacyjnej i z członkami zrzeszonymi w Klubie,
 zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Zarządu i jego Prezydium, ustalanie tematyki posiedzeń i terminów ich odbywania,
 podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i jego Prezydium,
 podpisywanie uchwał Zarządu Klubu oraz uchwał Prezydium.
2) wiceprezesa (wiceprezesów):
 zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd (np. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej; blokiem spraw dotyczących krajoznawstwa; sprawami organizacyjnymi i członkowskimi; organizacją szkolenia podstawowego członków, przepływem informacji itp.),
 przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu i Prezydium w dziedzinach powierzonych przez Zarząd,
 reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
3) skarbnika:
 nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem Klubu,
 reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK i na zewnątrz w sprawach finansowych,
 opracowywanie preliminarzy budżetowych Klubu oraz sprawozdań z ich wykonania,
 podpisywanie uchwał Zarządu i jego Prezydium w sprawach finansowych i majątkowych,
 zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału;
 współdziałanie z Sekretarzem Oddziału w zakresie wydawania legitymacji członka PTTK - jednocześnie karty rabatowej PTTK;
 analizowanie stanu członków w oparciu o postanowienia § 19 niniejszego regulaminu,
 prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych,
 regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preliminarzem,
 podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,
 nadzorowanie zabezpieczenia majątku Klubu i majątku obcego powierzonego Klubowi.
4) sekretarza:
 reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 przygotowywanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium; współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu,
 protokołowanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; nadzorowanie przy współudziale Prezesa nad ich realizacją,
 przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wraz z prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej,
 prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Klubu i jej aktualizowanie; przygotowywanie do wręczania legitymacji członka PTTK,
 prowadzenie korespondencji z członkami Klubu PTTK,
 prowadzenie dokumentacji działalności Klubu,
 prowadzenie sprawozdawczości Klubu i terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału.


§ 31
1. Szkolne Koło-Klub Krajoznawczo-Turystyczny niezależnie od statutowych władz Koła-Klubu ma swego opiekuna, którym może być nauczyciel danej szkoły lub inny członek kadry programowej PTTK uzgodniony z Zarządem Oddziału.
2. Zadaniem opiekuna jest udzielanie Szkolnemu Kołu-Klubowi pomocy w działalności oraz reprezentowanie go przed radą pedagogiczną, zespołem wychowawców, dyrektorem szkoły jak również pomoc w realizacji zadań Koła-Klubu i reprezentowanie tej jednostki wobec Zarządu Oddziału PTTK innych Władz PTTK.
§ 32
Uchwały Walnego Zebrania Klubu oraz uchwały ich Zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarządu Oddziału w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału.

§ 33
1. Zarząd Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadku:
1) zaniechania działalności,
2) rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał Władz PTTK,
3) naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,
4) działania na szkodę PTTK.
2. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Zawieszenie Zarządu Szkolnego Koła-Klubu Krajoznawczo-Turystycznego powinno nastąpić w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
3. W przypadku zawieszenia Zarządu Klubu, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego Zebrania Klubu, celem wyboru nowego Zarządu.

Komisja Rewizyjna Klubu PTTK

§ 34
1. Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontrolującym działalność Klubu PTTK, wybranym w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Klubu w składzie 3-7 członków.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy m. innymi:
1) kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Klubu,
2) dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Klubu oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,
3) zatwierdzanie własnych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Klubu.
3. Komisja Rewizyjna Klubu działa w/g zasad określonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

ROZDZIAŁ V

Majątek, fundusze i działalność gospodarcza Klubu PTTK

§ 35
1. Klub realizuje swoje zadania głównie w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
1) części składek członkowskich PTTK,
2) wpisowego do PTTK,
3) dodatkowych składek, o których mowa w ust. 2,
4) dotacji, darowizn i innych świadczeń.
2. Klub może ustanowić i pobierać niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność Klubu.
Wysokość tych składek uchwala Walne Zebranie Klubu, które może upoważnić do tego także Zarząd Klubu.
3. Przekazywanie przez podmioty zewnętrzne dotacji, darowizn i innych świadczeń na działalność Klubu powinno odbywać się za pośrednictwem Zarządu Oddziału.
4. 1) Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową po uzyskaniu zezwolenia Zarządu Oddziału i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych;
2) Klub składając wniosek do Zarządu Oddziału o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej musi wskazać formę działalności gospodarczej zgodną z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) w ramach działalności gospodarczej oddziału zarejestrowanej w KRS;
3) Za działalność gospodarczą Klubu odpowiada Zarząd Oddziału. Działalność gospodarcza Klubu musi się mieścić w ramach działalności gospodarczej Oddziału zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda nowa forma działalności gospodarczej, która wykracza poza wykaz posiadany przez Oddział, musi przejść pełną procedurę wpisu do KRS;

§ 36
1. Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym Klubowi winno odbywać się zgodne z zasadami gospodarności oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Zarządu Oddziału.
2. Wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością Klubu winny być ujęte w całości ewidencji Klubu, a także w ewidencji finansowej Oddziału.
3. Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału i w przypadku rozwiązania Klubu przechodzi na rzecz Oddziału. O jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału (z wyjątkiem przypadków o których mowa w ust.4).
4. Majątek przekazany w użytkowanie Klubowi w przypadku rozwiązania Klubu, stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.
5. W przypadku wydzielenia się Klubu w samodzielny Oddział lub przejścia do innego Oddziału, jego majątek zostaje przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie Klubu PTTK.

§ 37
1. Rozwiązanie Klubu, uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:
1) zaniechania działalności,
2) spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem Klubu przez okres 1 roku,
3) wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosy, przy obecności co najmniej 2/3 członków PTTK uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Szkolnego Koła-Klubu Krajoznawczo-Turystycznego powinno być uzgodnione z dyrektorem szkoły.
§ 38
1. W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek Walnego Zebrania Klubu, likwidatorem Klubu są członkowie jego Zarządu.
2. W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału, w przypadkach wymienionych w § 37 pkt 1/ i 2/, likwidację aktywów i pasywów Klubu przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.
3. Koszty likwidacji Klubu pokrywa się z majątku Klubu PTTK a w przypadku jego braku likwidator przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału PTTK.

§ 39
1. Niniejszy Regulamin Klubu PTTK uchwalony został przez Zarząd Oddziału PTTK uchwałą nr 08/2014 z dnia 23.04.2014 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Interpretacja postanowień Regulaminu Koła PTTK należy do Zarządu Oddziału PTTK.
3. Uchyla się „Statut” Klubu Wodnego PTTK Szron uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK uchwałą nr 01/2002 z dnia 19.03.2002 r.